Distance Calculator

Distance from Long Xuyen to Foshan

Distance between Long Xuyen and Foshan is 1626 kilometers (1010 miles).

air 1626 km
air 1010 miles
car 0 km
car 0 miles

Distance Map Between Long Xuyen and Foshan

Long Xuyen, VietnamFoshan, Guangzhou, China = 1010 miles = 1626 km.

How far is it between Long Xuyên and Foshan

Long Xuyen is located in Vietnam with (10.3864,105.4352) coordinates and Foshan is located in China with (23.0268,113.1315) coordinates. The calculated flying distance from Long Xuyen to Foshan is equal to 1010 miles which is equal to 1626 km.

City/PlaceLatitude and LongitudeGPS Coordinates
Long Xuyen 10.3864, 105.4352 10° 23´ 11.0040'' N
105° 26´ 6.6480'' E
Foshan 23.0268, 113.1315 23° 1´ 36.3720'' N
113° 7´ 53.3280'' E
Foshan, Guangzhou, China

Related Distances to Foshan

CitiesDistance
Thanh Pho Bac Lieu to Foshan2743 km
Hanoi to Foshan947 km
Kon Tum to Foshan2083 km
Da Lat to Foshan2544 km
Please Share Your Comments